Жилищна сграда

Жилищна сграда на бул."Ботевградско шосе – рамка ", гр.София

Местоположение: в УПИ ІІ - 735, кв.403б м. бул.„ Ботевградско шосе - рамка ”, гр. София
ОРЗП : 4 500 м2
Етап: Изграден
Възложител: “ Гумтрак“ ООД

Реализирани проекти